pensioenadvies

Pensioen

Iedere Nederlander heeft recht op pensioen. Maar wat is pensioen eigenlijk en waar heeft een ieder precies recht op?

Wij geven u hier een korte uitleg.

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen) of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschikt arbeidsongeschiktheidspensioen, invaliditeitspensioen).Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (nabestaandenpensioen) deel uit van een pensioenregeling.
In Nederland kennen we in de basis drie manieren van pensioenopbouw, als volgt:

  • Basispensioen (AOW)
  • Pensioenfondsen (gerelateerd aan dienstbetrekking)
  • Vrijwillige opbouw (lijfrente & koopsompolis)

Basispensioen (eerste pijler)
Bij een basispensioen kunt u denken aan de AOW en bv het nabestaandenpensioen. Deze pensioenvoorzieningen worden geregeld vanuit de overheid. AOW rechten worden opgebouwd vanaf het 15e jaar tot het 65 levensjaar in de jaren dat men in Nederland verblijft.

Pensioenfonds (tweede pijler)
Pensioenrechten via een pensioenfonds worden opgebouwd door werknemers tijdens hun werkzame leven. Dit is wat in de volksmond vaak ‘het pensioen’ wordt genoemd. De premie wordt betaald door werknemer en werkgever samen. Het doel van de tweede pijler is om, samen met de eerste pijler, een redelijk inkomen te geven aan ouderen dat is gerelateerd aan het gedurende het werkzame leven genoten salaris. In Nederland is dat meestal 70% van het gemiddeld verdiende salaris (middelloonsysteem) of, inmiddels zeldzamer, van het laatst verdiende salaris (eindloonsysteem). Die 70% wordt behaald door de AOW en het zelf opgebouwde pensioen bij elkaar op te tellen.

Vrijwillige opbouw (derde pijler)
De ‘derde pijler’ is vrijwillig, alle inkomensvoorzieningen die mensen zelf treffen vallen hieronder zoals lijfrente, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen. Meestal gaat het om commerciële spaarproducten, met of zonder verzekeringselement, met fiscale concessies en beperkingen; bijvoorbeeld een (bancaire) lijfrente of een koopsompolis. Dit is met name interessant als er sprake is van een pensioengat, vroegtijdige uittreding of als men – naast de AOW – gewoon meer te besteden wil hebben.

Het zal duidelijk zijn dat de mogelijkheden, maar zeker ook de voorwaarden voor de verschillende pensioenregelingen voor iedereen anders zijn. Het is daarom ook van belang om uw persoonlijke situatie goed in kaart te brengen en te analyseren alvorens eventuele maatregelen te nemen. Wij kijken graag met u naar uw huidige situatie. Op basis daarvan geven wij u graag advies over de mogelijkheden om een goed verzorgde en met name zorgeloze oude dag te garanderen.